В новия европейски закон е заложено увеличение за целта за 2030 г. – от 40% намаление на емисиите до поне 55%.

Във вторник вечерта (20 април 2021 г.) евродепутатите постигнаха неофициална договореност със страните членки относно законодателство на ЕС, само няколко дена преди Срещата на върха на световните лидери, председателствана от американския президент Джо Байдън.

Новият закон трансформира политическите обещания, че ЕС ще стане климатично неутрален до 2050 г., в правнообвързващо задължение и предоставя на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от която те имат нужда, за да се планира преходът към климатична неутралност. След 2050 г. ЕС следва да има за цел постигане на отрицателни емисии.

Приоритет трябва да бъде избягването на парниковите газове. Комисията ще направи предложение относно целите за 2040 г. най-късно до шест месеца след първия глобален преглед на Парижкото споразумение. В съответствие с предложението на Парламента, Комисията трябва да вземе предвид проектния индикативен бюджет на ЕС относно парниковите газове, определен като общият обем парникови газове, които се очаква да бъдат изпуснати, без да се рискува ангажиментът на ЕС съгласно Парижкото споразумение за периода 2030—2050 г.

Ще бъде създаден независим научен орган, който ще оценява дали политиката е последователна и ще следи напредъка, като беше предложено от Парламента. Освен това Комисията ще улесни диалога относно климата в самия сектор и партньорствата, които обединяват важните заинтересовани страни, за да се насърчат секторите да съставят пътни карти към климатична неутралност.

Предстои тази договореност да бъде разгледана от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Парламента, да бъде одобрена на пленарно заседание и да се одобри от Съвета. Регламентът ще влезе в сила 20 дни след публикуваното в Официален вестник на ЕС.

Източник: официален уебсайт на Европейския парламент: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050

Тази тема е една от приоритетните области, засегнати в програмата на ПП „Българско лято“.

ПП „Българско лято“ пледира за разумно използване на изчерпаемите и неизчерпаемите природни ресурси и за заместване на изкопаемите енергийни източници с възобновяеми източници на енергия. В програмата са набелязани редица конкретни мерки за намаляване на вредните емисии на парникови газове.

Зелената сделка следва да се използва за компенсиране на работещите във въгледобива и производството на електрическа енергия от въглища и смяна на горивния цикъл на централите от въглища на газ.

Производството на зелена енергия, и най-вече фотоволтаични централи, следва да се извършва върху съществуващи сгради и урбанизирана територия.

Акваторията на Република България трябва да бъде развита чрез държавен ветропарк, който спокойно може да замести излизането от строя на въглищни централи и ще повиши драстично процента на зелена енергия в микса ни. Офшорният ветропарк е по-ефективен и по-щадящ природата от земно базирания и като производствен цикъл максимално се доближава до базова мощност.

Евелина Пиналова

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ