В ПП „ГП Българско лято“ се получиха сигнали и оплаквания от земеделски производители във връзка с прекратяване приема на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ иподмярка 4.2 „Инвестиции в Преработка и маркетинг на земеделски суровини“, където има и средства от Плана за възстановяване и устойчивост.

Това е голям гаф, като от наши симпатизанти в МЗХГ научаваме, че служебният министър Христо Бозуков и земеделското министерство са изпаднали в паника и се чудят как да обявятскандалаПричните за спирането на приема са многото забележки от Генерална Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК, тъй като в правилата за допустимост на кандидатите се създават изкуствени условия и ограничения.

Запознавайки се с публично оповестените данни за изпълнението на ПРСР 2014–2020 по одобрената последна десета нотификация на програмата и с правилата по допустимост на кандидатите в откритите процедури по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ иподмярка 4.2 „Инвестиции в Преработка и маркетинг на земеделски суровини“  за прием на проекти, от ПП „ГП Българско лято“ сме изпратили писмо със следните въпроси към земеделският служебен министър Христо Бозуков и Дирекция „Развитие на селските райони“, която е управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.:

1. Правилно ли се прилага одобрената от ЕК Програма „Развитие на селските райони“ 2014–2020? Защото в отворените към момента процедури по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в Преработка и маркетинг на земеделски суровини“ допустимостта на кандидати е силно ограничена с условието да са извършвали дейност за последните тридесет и шест месеца без прекъсване. В същото време се допускат доста неясно формулирани изключения, което дава възможност за субективно тълкуване от страна на оценителите. Формулирани по този начин се допуска създаване на изкуствени условия с цел получаване на предимство пред определени кандидати.
2. Към момента на отваряне на процедурите по подмярка 4.1 и подмярка 4.2 на ПРСР има ли одобрена нотификация за изменение на допустимостта на кандидатите?
3. Съществува ли вероятност при така разписаните правила на процедурите, от Европейската Комисия да не признаят разходите, които са от страна на ЕС и така всички разходи да останат за сметка на Националния Бюджет?
4. При съществени забележки от ЕК има ли вероятност за прекратяванена процедурата по подмярка 4.2 „Инвестиции в Преработка и маркетинг на земеделски суровини“, по отношение на допустимост на кандидатите?
5. Ако се случи прекратяване на процедурата по под мярка 4.2 поради неправилно формулирани условия за допустимост на кандидатите, има ли  вероятността да се прекрати и процедурата по под мярка 4.1, която приключва на 30.09.2021г.

НС ПП „ГП Българско лято“

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ