Държавен фонд "земеделие"

По време на правителствата на ГЕРБ се изляха най-много европейски пари в земеделието по линия на националното финансиране, програмата за развитие на селските райони, директните плащания и селскостопанските пазарни механизми. В сравнение с останалите оперативни програми, средногодишният им размер е близо два пъти повече от другите сектори на икономиката, поотделно. Справка в системата ИСУН показва, че има сериозен проблем с усвояването на средствата за земеделие. През 2020 година националното финансиране и средствата по ОПРСР 2014-2020(3) (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) възлизат на 6 млрд. лева, но реално изплатените до момента пари от национално финансиране и пари от ЕС са само 1,376 млрд. лева, което е едва 22,93% изпълнение бюджета на програмата.

Проблемите при усвояването на тези средства са много и от най-различен характер. По-голяма част от помощите в земеделието се раздават на „свои хора“, на фирми близки до управляващите от ГЕРБ, без упражняване на реален контрол. За сметка на това контролът върху изплащаните средства на обикновените земеделски производители в много от случаи е съпътстван с рекет от страна на проверяващите органи от ДФ „Земеделие“.

Прилагането на отделните механизми от програмите не е обвързано с реално произведената продукция, което най-добре се вижда от бедния асортимент, краткия сезонен характер и малките обеми на предлаганата българска продукция на пазара.

Решението на проблема с упражнявания рекет върху земеделските производители е спиране на корупцията в системата чрез прилагане на обективен контрол върху дейността на земеделските производители и наказване искането на пари от проверяващите органи на ДФ „Земеделие“ при констатирани нарушения.

Даването на пари в земеделието следва да е обвързано само с реално произведената продукция!

 

инж. Руслан Кенаров

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ