През 2008г. с решение на правителството от 2006г. беше създаден Държавния фонд за гарантиранеустойчивостта на държавната пенсионна системанаречен още Сребърен фонд, който е част от фискалния резерв на страната. Целта на фонда е при необходимост да осигурява финансиране с цел подпомагане изплащането на пенсии.
През последните седем години фонда трябваше да се захранва от следните източници:

паричните постъпления от приватизация, отчетени по държавния бюджет (чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за ДФГУДПС);
приходите от концесии, отчетени по държавния бюджет (чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за ДФГУДПС);
приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет – средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8 (2) и ал. 9 от ЗПСК (чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за ДФГУДПС).

 

Нека разгледаме поотделно отделните приходоизточници:

1. Парични приходи от приватизация. Отдавна няма такива.
2. Приходи от концесии. Обществена тайна е , че концесионните договори по които страна е българската държава са сключени при фрапиращо неизгодни условия. Постъпленията са нищожни в сравнение с това, което може да бъдат. Въпросът следва да бъде разгледан спешно от новия парламент.
3. Приходи от други източници, определен с акт на Министерски съвет. През последните 10 години тези решения се вземаха еднолично от бившия премиер и категорично не бяха в полза на Сребърния фонд.


По груби изчисления във фонда към настоящия момент трябваше да има акумулирани над 20 млрд. лева. За съжаление има малко над 3.3
млрд,лв. Сумата е в състояние да покрие разходите за пенсии за 4 месеца.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ