Прекратяване на практиката „Ремонт на ремонта“ – Законодателни промени в Закона за Обществени поръчки, имащи за цел да преустановят нарушенията, свързани с подготовката и откриването на процедурите за възлагане на обществени поръчки и нередностите, свързани с оценяването на получените оферти; Включване на гражданите в избора и оценката на проекти и техните изпълнители – Спестяване на бюджетни средства

Промотиране и насърчаване на бизнеса и инвестициите в България: чрез директни данъчни облекчения или поемане на част от осигурителните задължения за период от 12 месеца на база създадени работни места при новосъздадени малки и средни предприятия; осигуряване на благоприятна данъчна среда и преференциални данъчни условия в приоритетни сектори, чрез привличане на чуждестранни инвестиции по икономически приоритети (например IT и automotive и гарантиране на подкрепа от държавата за период от време на индивидуална проектна база). Осигуряване на правна рамка която да е прозрачна при избор и кандидатстване за приоритетни проекти нуждаещи се от законодателни промени;

Подпомагане на младите семейства с деца на възраст под 3 год, чрез данъчни и осигурителни облекчения “про рата” на база осигурителен доход за последните 2 предходни години; Намаляване на детските надбавки и помощи към лица без трудов стаж, с изключение на хората с висше образование;

Включване на общините в процеса на привличане на инвестиции – възможност за индивидуално договаряне с тях за местни данъци и такси; Предоставяне на държавна или общинска собственост, за изграждане на производствени бази;

Предоставяне на интернет платформа за входиране на предложения и проекти, разпределени по общини и даване на възможност за обществено гласуване „за“ или „против“ от местните жители;

Референдум по отношение управление на средствата във всички пенсионноосигурителни фондове и до капитализирането им с цел достигане на висока доходност

Референдум за влизането на България в Еврозона

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ