МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 1. Разумно използване на изчерпаемите и
  • възобновяеми (водни, поземлени, растителни, животински)
  • невъзобновяеми (полезни изкопаеми)
  • неизчерпаемите (енергия на слънцето, енергия на вятъра, геотермална енергия) природни ресурси;
 2. Разделно събиране, съхранение, рециклиране, биологично и термично третиране на отпадъците (битови, производствени, селскостопански, опасни, селскостопански, строителни и др.). Използване на част от тях след преработването им;
 3. Заместване на изкопаемите енергийни източници с възобновяеми източници на енергия – слънчева енергия, вятърна енергия, хидроенергия и др.;
 4. Опазване на околната среда от заустване на замърсени и отпадни води и пречистване на замърсените води в пречиствателни станции чрез прилагане на ефективен контрол;
 5. Преодоляване на изоставането в изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и довеждащи колектори, с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (съфинансиранe от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове);
 6. Организиране на обществено обсъждане качеството на докладите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Осъществяване на строг контрол по изпълнение на условията от решението по ОВОС;
 7. Извършване на проверка на всички водоизточници в страната за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Ускоряване изграждането на ВИК системите и пречиствателните съоръжения по оперативна програма “Околна среда”, за подобряване качеството на водата, подавана на населението.   
 8. Изграждане на ефективни съоръжения за пречистване на въздуха, отделян от комините на замърсяващите предприятия и системи за дигитален контрол на изпусканите вредни емисии. 
 9. Предпазване на горите от пожари и незаконна сеч, залесяване на нови гори и възстановяване на унищожените. 
 10.  Създаване на оперативно звено към Главна дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението“ (ГД “ПБЗН”), оборудвано със съвременна специализирана техника (хеликоптери, надуваеми лодки, водни помпи с голям дебит и др.) за борба с природни бедствия (горски пожари, наводнения, земетресения и др.)
 11. Криминализиране на незаконния добив на инертни материали от реките и прилежащите им терени, като деяние унищожаващо околната среда и предпоставка за възникване на бедствени наводнения. 
МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДНИЯ СЕКТОР
 1. Нов модел за управление на водите на територията на Република България като стратегически, общонационален и неделим природен ресурс за осигуряване на необходимото количество и качество на водата за питейни нужди, за напояване, за енергодобив и промишлени цели, както и за предпазване от вредното въздействие на водите.
 2. Създаване на държавен орган по водите към Министерски съвет, за осъществяване на комплексно използване на водните ресурси в страната, поддръжка и и експлоатация, единно управление собствеността на хидротехническите системи и съоръжения и на системите за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВ), включително Дунавските диги.
 3. Подобряване на контрола от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неговите поделения на басейново ниво, за състоянието на водите в количествено и качествено отношение, при използване на водните ресурси и осъществяване на водостопанските дейности в страната.
 4. Изграждане на обща дигитална система за отчитане и контрол на водните стоежи, притока, отока и обема на комплексните и значими язовири публична държавна собственост, по Приложение №1 към Закона за водите.
 5. Незабавно спиране на безконтролното източване на водата от язовирите и осигуряване на необходимия ресурс от чиста и на социално поносима цена вода за питейно-битови нужди за населението и вода за напояване.
 6. Осигуряване на необходимите инвестиции от бюджета и осъществяване на строг, ефективен контрол върху тяхното използване, за подобряване на състоянието и сигурността на язовирите, хидротехническите съоръжения и деривации към тях.
 7. Ефективно използване на регионалните находища на геотермални минерални води в здравеопазването и СПА туристическия бизнес;
 8. Изготвяне и приемане на нов Закон за водите и премахване на всички допълнения и поправки, отнасящи се до водите, приемани в допълнителни раздели към други закони, както и лобистки текстове от съществуващото до момента законодателство във водния сектор, които не са в интерес на обществото.     
СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ