1. Правилно управляване на природните ресурси, спиране ограбването на природните богатства на България, прилагане на строг и ефективен държавен контрол;
  2. Засилване ролята на държавата в геоложките изследвания на страната и създаване на Държавна геологопроучвателна агенция към Министерски съвет за извършване на геологопроучвателни  дейности и контрол върху концесиите за стратегически природни ресурси от национално значение;
  3. Запазване на изключителната държавна собственост върху подземните богатства по смисъла на Закона за подземните богатства;
  4. Преразглеждане на Закона за подземните богатства и предлагане на законодателни промени в Радел III. Концесии от закона;
  5. Законодателни промени в нормативната уредба, принципи и методика, за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства в интерес на българската държава;
  6. Проверка и преразглеждане на концесионните договори за златните залежи, водните ресурси, язовирите, плажните ивици и останалите природни богатства на България в защита на националния интерес;
  7. Добивът на инертни материали от реките и прилежащите им терени да се разрешава само в баластриери с необходимите съоръжения по одобрен проект, притежаващ ОВОЗ, в който е гарантиран максималният срок за естественото възстановяване на запасите им, след приключване на тяхната експлоатация;
  8. Изследване на свлачищните процеси в цялата страна, като приоритет за тяхното укрепване да се даде на тези, които застрашават живота на населението и тяхната недвижима собственост, без значение на големината на населеното място. 
  9. Законодателни промени, защитаващи българския интерес при добива, преработката и износа на благородни метали и скъпоценни камъни.
СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ