ЗЕМЕДЕЛИЕ

 1. Управляване на земеделието в полза на българските производители и потребителите на земеделска продукция и храни,  и националните интереси на страната;
 2. Прозрачно и ефективно управление и разпределение на националните и Европейските средства по правилата на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), за достигане 90% степен на усвояване и изплащане в края на програмния период на ПРСР 2021 – 2027;
 3. Извършване на проверка на управлението на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) след 2009 година, включително Държавен фонд “Земеделие” и последвалите коригиращи действия по регистрираните нередности на ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020;
 4. Възраждане на селските райони и намаляване средната възраст на българските земеделски стопани съгласно насоките на новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 (ОСП) на Европейския съюз, започваща през 2022 година; 
 5. Предоставяне информация на всеки земеделски стопанин по отношение на директни плащания, мерки от ПРСР и инструмента “Следващо поколение ЕС” – част от плана за възстановяване на ЕС от кризата, предизвикана от  COVID-19;
 6. Подпомагане на малкия и среден земеделски стопанин чрез създаване на „Гише земеделие“ за прием и обработване на документи за кандидатстването им по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР);
 7. Използване на всички потенциални възможности на правителството и българските евродепутати за предоговаряне на по-големи квоти за субсидии и производство на българска земеделска продукция, както и квотите за износ към пазарите на останалите държави-членки на ЕС.
 8. Повишаване ролята на браншовите съюзи в сектора и превръщането им в равностоен партньор на държавата чрез политика за “отваряне вратите на земеделското министерство”;
 9. Развитие и увеличаване дела на биологичното земеделие в страната, в отговор на един от основните приоритети на Общата селскостопанска политика на ЕС;
 10. Популяризиране на българските екологично чисти и био земеделски продукти, храни и напитки, като едно от лицата на туристическия бизнес в България.
 11. Превръщане в приоритетно за държавата производството на екологически чист пчелен мед и решаване на проблемите с инвестициите в отрасъл “Пчеларство”, като и активно съдействие на пчеларите за тяхното оцеляване и опазване на производството им.
 12. Създаване на национална дигитална борса за свежа земеделска продукция – „От полето, направо на трапезата“;
 13. Провеждане на строг и ефективен митнически контрол срещу незаконния внос на земеделски храни и продукти и въвеждане на фиксирани минимални цени, на които да бъде осъществяван вноса на отделните видове земеделска продукция, храни и напитки;
 14. Ограничаване вноса на земеделска продукция и храни, традиционни за българското производство, от страни извън ЕС и намаляване изтичането на национален капитал;
 15. Стимулиране развитието на хранително-вкусовата промишленост с български суровини и намаляване износа на непреработена земеделска продукция;
 16. Прилагане на политика към увеличаване продажбата на български хранителни продукти в големите търговски вериги, и постигане предлагане в тях на 70% от български производители, срещу 30% от внос, без значение дали те идват от страни в ЕС или трети страни (Турция, Македония и др.);
 17. Приоритетно развитие на интензивно земеделие в страната, отглеждане на пресни зеленчуци, плодове, десертно грозде и технически култури (без рапица), както и прилагане на системи за сеитбооборот при отглеждане на зърнени култури и рапица;
 18. Догонване изоставането в отрасъл “Животновъдство” по отношение на отрасъл “Растениевъдство”. Увеличаване броя на отглежданите животни, в това число и на български породи, производството на мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, чрез по-голяма подкрепа и повече инвестиции в отрасъла;
 19. Инвентаризация и актуализация на публичните и частните държавни активи на хидромелиоративните системи и съоръжения в системата на МЗХГ.
 20. Възстановяване на поливното земеделие чрез реконструкция на част от съществуващите и изграждане на нови хидромелиоративните системи и съоръжения, за прилагане на щадящи технологии за напояване.
 21. Активно съдействие на производителите от страна на държавата за провеждане на маркетинг, изложения и възстановяване на външните пазари за българска земеделска продукция, храни и напитки;
 22. Активна държавна подкрепа на процеса по регистриране и защитаване на интелектуалната собственост на традиционни български хранителни продукти и напитки в ЕС и по света;

ГОРИ, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ

 1. Опазване на държавните, общинските и частните гори
 2. Изрична забрана върху износа на дървен материал за страни извън Европейския съюз;
 3. Мораториум за 5 години върху износа и изпращането на сурова необработена дървесина и прилагане на строг граничен контрол;
 4. По-голям контрол върху планиране ползването на дървесина от горите и дейностите по ежегодния подбор на подлежащите за сеч насаждения и определяне обема на годишното ползване;
 5. Незабавно прекратяване на незаконната сеч и посегателствата срещу природата, които носят след себе си тежки вреди за цялото общество.
 6. Незабавно прилагане на мерки, насочени към възстановяване на изсечените гори в България. Провеждане на масови залесителни мероприятия на смесени широколистни гори;
 7. Адекватна защита и подобряване на материалното обезпечаване на горските инспектори и служители от страна на държавата;
 8. Спиране на политическото кадруване в сектора, което води до силни зависимости;
 9. По-добра информираност и прозрачност за проблемите и управлението на сектора,  участие на гражданите в разработването на нормативната уредба и областните планове за управление на горите.
СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ