ЗЕМЕДЕЛИЕ

Управляване на земеделието в полза на българските производители и потребителите на земеделска продукция и храни,  и националните интереси на страната;

Контрабандата при вноса на земеделски продукти бе превърната в държавна политика по време управлението на ГЕРБ. Българско Лято ще я прекрати и ще отвори вратите на българските земеделски производители към вътрешния ни пазар.

Прозрачно и ефективно управление и разпределение на националните и Европейските средства по правилата на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), за достигане 90% степен на усвояване и изплащане в края на програмния период на ПРСР 2021 – 2027;

Извършване на проверка на управлението на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) след 2009 година, включително Държавен фонд “Земеделие” и последвалите коригиращи действия по регистрираните нередности на ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020;

Възраждане на селските райони и намаляване средната възраст на българските земеделски стопани съгласно насоките на новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 (ОСП) на Европейския съюз, започваща през 2022 година; 

Предоставяне информация на всеки земеделски стопанин по отношение на директни плащания, мерки от ПРСР и инструмента „Следващо поколение ЕС“ – част от плана за възстановяване на ЕС от кризата, предизвикана от  COVID-19;

Подпомагане на малкия и среден земеделски стопанин чрез създаване на „Гише земеделие“ за прием и обработване на документи за кандидатстването им по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР);

Използване на всички потенциални възможности на правителството и българските евродепутати за предоговаряне на по-големи квоти за субсидии и производство на българска земеделска продукция, както и квотите за износ към пазарите на останалите държави-членки на ЕС.

Повишаване ролята на браншовите съюзи в сектора и превръщането им в равностоен партньор на държавата чрез политика за „отваряне вратите на земеделското министерство“;

Развитие и увеличаване дела на биологичното земеделие в страната, в отговор на един от основните приоритети на Общата селскостопанска политика на ЕС;

Популяризиране на българските екологично чисти и био земеделски продукти, храни и напитки, като едно от лицата на туристическия бизнес в България.

Превръщане в приоритетно за държавата производството на екологически чист пчелен мед и решаване на проблемите с инвестициите в отрасъл „Пчеларство“, като и активно съдействие на пчеларите за тяхното оцеляване и опазване на производството им.

Създаване на национална дигитална борса за свежа земеделска продукция – „От полето, направо на трапезата“;

Провеждане на строг и ефективен митнически контрол срещу незаконния внос на земеделски храни и продукти и въвеждане на фиксирани минимални цени, на които да бъде осъществяван вноса на отделните видове земеделска продукция, храни и напитки;

Ограничаване вноса на земеделска продукция и храни, традиционни за българското производство, от страни извън ЕС и намаляване изтичането на национален капитал;

Стимулиране развитието на хранително-вкусовата промишленост с български суровини и намаляване износа на непреработена земеделска продукция;

Прилагане на политика към увеличаване продажбата на български хранителни продукти в големите търговски вериги, и постигане предлагане в тях на 70% от български производители, срещу 30% от внос, без значение дали те идват от страни в ЕС или трети страни (Турция, Македония и др.);

Приоритетно развитие на интензивно земеделие в страната, отглеждане на пресни зеленчуци, плодове, десертно грозде и технически култури (без рапица), както и прилагане на системи за сеитбооборот при отглеждане на зърнени култури и рапица;

Догонване изоставането в отрасъл „Животновъдство“ по отношение на отрасъл „Растениевъдство“. Увеличаване броя на отглежданите животни, в това число и на български породи, производството на мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, чрез по-голяма подкрепа и повече инвестиции в отрасъла;

Инвентаризация и актуализация на публичните и частните държавни активи на хидромелиоративните системи и съоръжения в системата на МЗХГ.

Възстановяване на поливното земеделие чрез реконструкция на част от съществуващите и изграждане на нови хидромелиоративните системи и съоръжения, за прилагане на щадящи технологии за напояване.

Активно съдействие на производителите от страна на държавата за провеждане на маркетинг, изложения и възстановяване на външните пазари за българска земеделска продукция, храни и напитки;

Активна държавна подкрепа на процеса по регистриране и защитаване на интелектуалната собственост на традиционни български хранителни продукти и напитки в ЕС и по света;

 

ГОРИ, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ

Провеждане на държавна политика насочена към ефективно управление и опазваненадържавните, общинските и частните гори;

Включване на сектор „Гори, дърводобив и дървопреработване“с проекти в националния План за възстановяване и устойчивост. Горският сектор не е включен във варианта от м. април 2021, който е изготвен от правителството на ГЕРБ;

Увеличаване приноса на горския сектор в зелената икономика. Използване на значителния потенциал, който предоставят горите по отношение на екосистемни ползи, туризъм, рекреация, високо ефективно използване на горската биомаса за получаване на енергия и др.;

Въвеждане на петгодишен мораториум върху износа и изпращанията на необработен дървен материал за страни извън Европейския съюз и едногодишна забрана за страни, членки на ЕС, приприлагане на строг граничен контрол;

Изработване на синхронизирани с ЕС Национална стратегия за опазване на горите и устойчиво развитие на горското ни стопанство,  Национална стратегия за лова и опазване на дивеча и Национална стратегия за биоикономика;

Ревизия или изработване на изцяло нов Закон за горите, съобразен и синхронизиран с ЕС, Национална стратегия за опазване на горите и устойчиво развитие на горското ни стопанство, и Национална стратегия за биоикономика;

Ревизия или изработване на изцяло нов Закон за лова и опазване на дивеча, съобразен и синхронизиран с ЕС, и Национална стратегия за лова и опазване на дивеча;

Изработване и предлагане на ЕК на адекватни мерки за финансиране на секторите гори и дървопреработване от Структурните фондове на ЕС;

Структурна и нормативна реформа за изваждане на Изпълнителната агенция по горите от МЗХГ и преминаването на националното горско ведомство в по-висок ранг, като Държавна агенция по горите при Министерски съвет, първостепенен разпоредител с бюджетни средства.

Закриване на 6-те Държавните горски предприятия по Приложение № 1 към чл. 163 от ЗГ и ускорено преобразуване на държавните предприятия по чл. 62/3/ от Търговския закон и създаване на вертикална тризвенна структура в държавния горски сектор, съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия и ТЗ.

Спешно изработване и влизане в действие на Областните планове за опазване на горите и развитие на горското ни стопанство;

Създаване на условия за развитие на огромния потенциал на горските територии в полза на всички собственици, свързано с развитието на „зелената икономика“;

По-голям контрол върху планиране ползването на дървесина от горите и дейностите по ежегодния подбор на подлежащите за сеч насаждения и определяне обема на годишнот оползване;

Незабавно прекратяване на незаконната сеч и посегателствата срещу природата, които носят след себеси тежки вреди за цялото общество. Решителни действия за справяне с организираната престъпност и ликвидиране на „горската мафия“ в сектора

Незабавно започване на масови залесителни мероприятия със семенни смесени широколистни насаждения, насочени към възстановяване на изсечените гори в България.

Подобряване на санитарното състояние на горите – програмно превръщане на физиологически отслабващите иглолистни култури, създадени на бедни месторастения за борба с ерозията, в семенни смесени широколистни насаждения;

Адекватна защита, увеличаване на правата и подобряване на материално-техническото обезпечаване на горските инспектори и служители от страна на държавата;

Спиране на политическото кадруване в сектора, което води до силни зависимости на ръководителите и служителите в сектора;

По-добра информираност и прозрачност за проблемите и управлението на сектора, с цел предоставяне възможност и на гражданите за участие при разработването и обсъждането на нормативната уредба и областните планове за управление на горите;

Създаване на условия за публично-частно партньорство в сектора;

Създаване на условия за функциониране на единно, комплексно, многофункционално и устойчиво горско стопанство, с цел – пълноценно и ефективно оползотворяване на възобновяемите горски ресурси, доставка и преработка от отраслите /дървопреработване, фармацевтична, козметична, хранително-вкусова индустрия/ развитие на зелена икономика, създаване на условия за разнообразен специализиран туризъм;

Запазване на биологичното разнообразие и екосистемите, чрез подобряване на защитните дейности и борбата с вредителите в горите – бракониери, болести, еко-вредители и др.;

Поддържане на социално-икономическите функции на горите;

Поддържане и увеличаване на горските ресурси и жизнеността на горските екосистеми;

Повишаване на продуктивните функции на горите;

Прилагане на Националната горска инвентаризация – срочно установяване, извършване и поддържане на инвентаризацията;

Създаване на общо звено за бърза и ефективна реакция при кризи (горски пожари, природни бедствия, наводнения и т.н.) между Държавните горски стопанства и ГД Пожарна безопасност и защита на населението, оборудвано със специализирана екипировка, техника, включително спасителни и противопожарни хеликоптери.

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ