“Българско лято” и мандатоносителят ни БНО разчитат на вашите дарения.

Дарения и завещания в полза на политическа партия ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” се осъществяват по ред и при ограниченията, предвидени в Закона за политическите партии (ЗПП).

В основанието за превод, всеки дарител е необходимо да попълни ЕГН и постоянен адрес (за физическо лице) или ЕИК и адрес на седалище (за юридическо лице).

Дарение по банкова сметка:

ПОЩЕНСКА БАНКА Юробанк България АД
Политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО.
IBAN: BG26 BPBI 8170 1075 4871 01
BIC BPBIBGSF

За набраните чрез дарения средства се води публичен регистър на дарителите, в който се вписват: видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание.

Не се приемат:
– анонимни дарения под каквато и да е форма;
– средства от юридически лица и от еднолични търговци, които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
– средства от религиозни институции;
– средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел;
– дарения, направени под условие или с тежест.

Дарения, несъдържащи необходимите реквизити и неотговарящи на изискванията на финансовите правила и ЗПП, няма да бъдат приемани от партията и подлежат на връщане.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ