“Българско лято” разчита на вашите дарения.

Дарения и завещания в полза на  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ се осъществяват по ред и при ограниченията, предвидени в Закона за политическите партии (ЗПП).

В основанието за превод, всеки дарител е необходимо да попълни ЕГН и постоянен адрес (за физическо лице) или ЕИК и адрес на седалище (за юридическо лице).

Дарение по банкова сметка:

ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД 
IBAN: BG34  IABG 8098 1001 0476 01
BIC IABGBGSF


Дарение чрез карта:

[wppayform id=“2377″]

За набраните чрез дарения средства се води публичен регистър на дарителите, в който се вписват: видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание.

Не се приемат:
– анонимни дарения под каквато и да е форма;
– средства от юридически лица и от еднолични търговци, които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
– средства от религиозни институции;
– средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел;
– дарения, направени под условие или с тежест.

Дарения, несъдържащи необходимите реквизити и неотговарящи на изискванията на финансовите правила и ЗПП, няма да бъдат приемани от партията и подлежат на връщане.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ