ПП „ГП Българско лято“ се отнася с необходимата отговорност и критичност към кризата във ВиК сектора, защото Водата е живот, а чистата вода означава здравословен живот! 

Особено сме обезпокоени от продължаващата с години липса  на вода за питейно-битови нужди в редица населени места от страната. Кризата в най-голяма степен се дължи лошото управление на ВиК сектора, освен на климатичните промени и преобладаващите сухи години, което повече от 20 години е известно. Цената на водата расте непрекъснато, но качеството на вждото и услугата не се променят, дори намаляват, а много често чешмите в домакинствата пресъхват.  

Много депутати и управляващи в държавата грешат, като наричат ВиК сектора „водния сектор“. Воден сектор е по-широко понятие, което обхваща освен питейно-битовото водоснабдяване и напояването, и хидроенергетиката, и минералните води със СПА приложението им. 

Размитата отговорност сред националните институции води до проблеми в управление на водата за питейно-битови нужди, на които сме свидетели и в момента. Ефективните решения не са сложните, а технически издържаните, изчистени от политиканство и сложно законодателство. Предлагаме кратък анализ на проблемите и следните основни мерки за излизане от ВиК кризата. 

Настъпваща суша и безводие. Пресъхналите чешми в хиляди български домакинства поставиха на дневен ред липсата на вода за питейни и битови нужди в редица населени места на страната, а така също и нейното качество. На воден режим е поставено населението в 6 общини, а в повече от 350 населени места вода има само 1 час през седмицата. В най-голямото село на Добричка община село Стожер е обявено частично бедствено положение. Там от 4 месеца 1500 жители са оставени без вода, а когато я има тя е силно замърсена. Подобно е положението и в хисарското село Кръстевич, където жителите от години са на воден режим, въпреки че районът е много богат на минерални извори, в населените места Бураново, Кръстава и много други из страната. Сушата и пожарите в полето и горите, застрашават околната среда, живота и собствеността на населението, но липсата на вода в населените места затруднява борбата с тях. 

Цената на водата. Въпреки лошото качество на водата цената й през последните 10 години се е увеличила със 70% без да се е подобрила услугата „доставяне на вода“. От 01.01.2022 година се предвижда ново драстично увеличение от 30% за цената на водата. За следващия пет годишен период от КЕВР (Комисията за енергийно и водно регулиране) прогнозират, че цената на водата ще се увеличи още с 50% до 120% в различни райони от страната. Въпреки изискванията за „социална поносимост на цената на водата“ тя до момента е непосилна за повечето домакинства в страната, което е свързано и с най-ниските доходи на населението ни в ЕС, също резултат от провалилото се управление на ГЕРБ.

Качество на водата, която пием. С изключение на столицата, в редица населена места водата често се оказва замърсена от физико-механични замърсители и съдържащи се в нея вредни за здравето вещества. Качествата на водата за пиене в пълния им обем не се контролира системно от регионалните структури на компетентния орган за това РИОКОЗ към Министерство на здравеопазването. Често сигналите за замърсяване на водата се подават от НПО и съвестни граждани. Проблемът може да бъде решен чрез завършване изграждането на пречиствателните станции за питейни и отпадни води със средства от европейската оперативна програма „Околна среда“, но процесът тече много мудно. Изпълнението трябва да бъде заложено в инвестиционните програми към регионалните генерални планове и разработените в съответствие с тях бизнес планове на ВиК операторите.

Отвеждане, заустване и пречистване на отпадните води. Това са компоненти от цената на водата заедно с услугата за доставяне на чиста вода до потребителите. На много места непречистени води заустват директно в реките и Черно море. Това се дължи на занижен контрол от страна на съответните звена към Басейновите дирекции. Държавните проверяващи органи разчитат на сигнали подавани от добросъвестни граждани за да извършат проверка, но не винаги „откриват“ и наказват нарушителите. Това застрашава екосистемите и е предпоставка страната да понесе тежки санкции от ЕК. По време на управлението на ГЕРБ се изостана с изграждането на пречиствателните станции за отпадни води, а част от изградените канализационни системи в населените места бяха изпълнени некачествено и на значително по-високи цени, известно по какви причини – липса на прозрачност и корупция при провеждане на обществените поръчки. Актуални в момента са проблемът със заустването на отпадните води във Варненското езеро и изливането на непречистени фекални води в морето по Южното Черноморие.

Причините за сегашното състояние на ВиК сектора. Главна причина за проблема с водоснабдяването на населените места е провалилата се ВиК реформа, извършвана от ГЕРБ и подкрепена от ДПС. Секторът от години не е реформиран и не му се обръщаше необходимото внимание. Не се приема и новият Закон за ВиК, който да гарантира дългосрочното решение на проблемите в сектора. Държавният воден регулатор КЕВР, членовете на който се определят на партиен принцип, пренебрегва едно от главните си задължения да защитава интересите на гражданите /потребителите/, а слугува на интересите на ВиК операторите. Това се отразява при определяне цената на водата, тъй като тя не отговаря на качеството на предоставяните услуги. Проблемът е заложен в съществуващия Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и за да се подобри работата на КЕВР той трябва да бъде променен. До момента продължават неуредиците около работата на създадените за реформата Асоциациите по ВиК и дружествата водни оператори, както и изготвянето на Бизнес плановете на последните. Проблемът е системен, ширеща се корупция, липса на контрол и криза за специалисти. Без успешна реформа няма да се получат желаните резултати. 

Въпросът с инвестициите. Има голямо забавяне и неспособност да се ползват ефективно средствата от европейските и националните фондове. Сложно и лобистко законодателство забавя процесите по усвояване на инвестициите. През управлението на ГЕРБ държавата наля много пари в нереформирания сектор и във водните оператори, без да реши проблема с безводието и подобри качеството на водата. Направените инвестиции не доведоха до намаляване на загубите по водопреносната мрежа. Те продължават да са около 60% средно за страната. За рехабилитация на ВиК системите са необходими между 12-14 млрд. лева. Тази огромна цифра се използва за оправдание от управляващите, но като видим през последните години колко милиарди Борисов раздаде от джипката си без търгове за други неща, си даваме сметка, че с тези средства можеше днес да няма воден режим в повече бедстващите населени места.

Политиканство, популизъм, корупция и невежеството в управлението на ВиК сектора. Корупцията се утвърди като емблема за управлението на ГЕРБ и коалицията. Когато влагаш инвестиции във водоснабдяването, без те да водят до подобрение на системата, значи средствата не се използват ефективно и по предназначение, а изтичат в нечии джобове. За да оправдаят липсата на резултати и прикрие явната корупция досегашните политици проявяват привидна загриженост към проблемите, използват явни лъжи и празнословие. За успокояване на общественото недоволство се използва популизъма и се обещават неща, които не се изпълняват. Политици и управляващи не се притесняват от своята некомпетентност и демонстрират арогантно невежеството си. Икономически интереси и управленска неспособност забавят провеждане на реформа във ВИК сектора.

10-те неотложни мерки за излизане от кризата във ВиК сектора

1. Незабавно предприемане на адекватни мерки от държавните органи за осигуряване на чиста вода за всеки един български гражданин 24 часа в денонощието през цялата година.

2. Търсене на съдебна отговорност от виновните за днешното положение, когато хиляди български граждани са оставани да живеят на воден режим и да плащат скъпа цена за некачествена вода.

3. Провеждане на успешна реформа във ВиК сектора и приемане на нов Закон за ВиК, за да бъде осигурено дългосрочно и устойчиво управление и развитие.

4. Приемане на нов Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги за да се подобри работата на КЕВР, водните ВиК оператори и се гарантира социално поносима цена на водата за населението.  

5. Нулева толерантност към корупцията спрямо всички участници в процеса, ускорено и ефективно усвояване на инвестициите от националните и европейските оперативни фондове за рехабилитация на ВиК системите и пречиствателните станции за пиейно водоснабдяване и отпадни води.

6. Осъществяване на контрол в пълен обем за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водоизточниците, и подобряване състоянието на санитарно-охранителните зони.

7. Намаляване замърсяването на повърхностните и подземните води. Завишаване контрола върху заустването на отпадни битови, земеделски и промишлени води във водоизточниците.

8. Прилагане на иновации в управлението на сектора, преустановяване на партийните назначения и отстраняване на некомпетентните кадри, осигуряване на достойно заплащане на заетите в сектора, където работещите са с едни от най-ниските доходи.

9. В региони,  където държавата не е в състояние да реши проблемите с питейното водоснабдяване в интерес на населението, възможно е да се търсят концесионери, които при взаимно изгодни за хората, държавата и бизнеса договори да подобрят ВиК управлението. Това означава осигуряване на необходимото количество чиста вода на социално-поносима за хората цена. Пример за такова успешно решение е концесията „Софийска вода“, която при всичките забележки и необходимост от подобряване финансовите условия по договора й със Столична община, предоставя най-качествените ВиК услуги в страната1. 

10. Стимулиране на учебните процеси във всички технически специалности от водния сектор за създаване на достатъчно квалифициран перснонал от инженери и технически специалисти за работа в сферата на ВиК, хидромелиорациите и хидроенергетиката (във връзка с комплексното използване на водите).

 

1. Концесията се идентифицира като инструмент за постигане на стратегическите цели за икономическо развитие. В резултат на трайно установената у нас огромна корупционна практика и незачитане на националните ни интереси, представата за думата „концесия“ се превърна в нещо крайно лошо нарицателно понятие. Изкореняване на корупцията в нашата държава и защитата на националните интереси би дало възможност за по-добро постигане на определени стратегически цели за държавата, чрез прилагането на този икономически инсрумент. 

инж. Руслан Кенаров

НС ПП „ГП Българско лято“

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ