В свое Решение от 02.11.2021 г., Председателят на ПП “Гражданска платформа българско лято” реши следното:

На основание чл. 28, ал. 3, т.3 от Устава на ПП ГПБЛ и въз основа Решение на СГС /28.10.2021г. по ф.д.2/2021г, да се свика ИЗВЪНРЕДЕН НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС на ПП ГПБЛ, който да се проведе на 22.11.2021 г., от 11:00 ч., посредством телеконферентна връзка с оглед епидемичната обстановка в страната – чрез платформа за отдалечени събирания и да има следния Дневен ред:

  1. Подаване на оставка от заемащия временно длъжността Председател на ПП ГПБЛ – Константин Качулев, съгласно чл.40, ал.1, т.1 от Устава;
  2. Освобождаване на Председателя от Национален конгрес, съгласно чл. 29, т.2 от Устава;
  3. Избор на нов Председател на ПП ГПБЛ, съгласно чл. 29, т.2 от Устава;
  4. Освобождаване на подалите оставка пред Изпълнителен съвет членове на Национален съвет, съгласно чл. 29, т.3 от Устава;
  5. Избор на нови членове на Национален съвет, съгласно чл. 29, т.3 от Устава.

Националният конгрес се състои съгласно Устава от всички членове, т.к. към датата на обявяване на поканата за насрочване на Извънреден конгрес броят на членовете не е по-голям от 1 000 (хиляда). Конгресът е законен, ако присъстват повече от половината от членовете (или делегати, в случай, че членската маса е над 1000 човека), като присъствието им се регистрира в присъствен списък. При липса на кворум, заседанието на Извънредния Национален конгрес се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се провежда с явилите се делегати. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, като всеки делегат има право на един глас.

Потвърдете участие

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ