Прокуратурата за пореден път се отчете като институция, която харчи неефективно и без необходимост огромни средства на българските данъкоплатци.

Доказателство за това са новите обществени поръчки от последните дни с обща прогнозна стойност над 7 млн лв. във време на пандемия.

Една от поръчките, със стойност над милион лева, е за нови МПС-та. По стара българска традиция в сферата на обществените поръчки, няма изминала и една година от предишната  обявена поръчка за почти същата стойност. Тогава параметрите, които бяха публикувани за автомобилите, напълно съответствааха на конкретна марка и модел автомобил, който всъщност и спечели обществената поръчка. Още тогава остана впечатлението, което в последните години придоби огромно обществено недоволство, а именно, че обществените поръчки се правят по такива критерии, които да определят точно конкретен победител. За съжаление положението с обществените поръчки в България се влошава тенденциозно, като нарушения се откриват както при подготовката на документацията, така и при оценяването на офертите и изпълнението на поръчката. Увеличават се порочните практики при разходването на публични средства. В конкретния случай, при похарчените близо 2 милиона лева за около година за нови автомобили, не се отчита нито една постигната цел, нищо положително или ефективно не се е случило в съдебната система и в частност прокуратурата.

В друга поръчка от началото на седмицата, сред изброените позиции са изредени и доставки на кабелна и спътникова  телевизия и радио – явно услуги, без които родното държавно обвинение не може да функционира гладко и ще струват на данъкоплатеца близо 4 млн. лв.

В програмата на ПП ГПБЛ е залегнала пълна ревизия на процедурите за обществени поръчки и законодателни промени, целящи бързо, прозрачно и качествено правосъдие, изкореняване на корупционните практики и подобряване живота на всички български граждани. Не са малко примерите през последните години, които показват как се възлагат обществени поръчки на определен кръг от фирми, близки до управляващите, за което често сме санкциониране и от Европейския съюз. Обществена поръчка е административна процедура от публичния сектор, имаща за цел сключване на договор за извършване на доставки, услуги или строителство. Обществена поръчка е състезание, в което участниците се конкурират със своите оферти, за да усвоят държавни пари.  Макар в закона да е разписано, че обществената поръчка се възлага в съответствие с принципите на европейското и българско право и по-специално с принципите за свободно движение на стоки, с принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, публичност и прозрачност, на практика в голяма част от случаите сме свидетели на диаметрално различна процедура. Ето защо ние от ПП ГПБЛ предвиждаме такива законодателни промени в Закона за Обществени поръчки, имащи за цел да преустановят нарушенията, свързани с подготовката и откриването на процедурите за възлагане на обществени поръчки и нередностите, свързани с оценяването на получените оферти. Считаме за наложително въвеждането на промени, касаещи начина на формулиране на критериите за подбор, на които следва да отговарят кандидатите, с оглед прозрачност и гаранция за качествено изпълнение на обществената поръчка, както и промени, с които да се избегне въвеждането на условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурите. Считаме, че всичко това ще допринесе за качественото и законосъобразно изпълнение на поръчката.

 

Антоанета Раковска

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ