ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО
ПОСТОЯННА РАБОТНА ГРУПА,
С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ,
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

 

ОТНОСНО: Решение на Министерски съвет No441 за създаване на работна група, която да предприеме действия в отговор на наложените санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, която да изготви и поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАНС,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР НА НАП,

Обръщам се за пореден път към Вас, в качеството си на председател и представляващ политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, ЕИК 177481686, вписана в регистъра на политическите партии под No426, том 13, стр.175, ф.д.No2/2021 по описа на СГС за 2021г., със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Московска“ No 43, e-mail: [email protected] („ПП ГПБЛ“), с искане да я премахнете от списъка на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ(„Списъка“). Считам, че включването на представляваната от мен Партия в Списъка е необосновано и незаконосъобразно.

Моля, да приемете изложеното по-долу, чрез което още веднъж заявяваме, че правата, свободите и законните интереси на ПП ГПБЛ са реално засегнати, поради което трябва да постановите незабавно изваждането на Партията от Списъка.

На 04 юни 2021 г. МС в свое Решение No 441 („Решението“) създава постоянна работна група, с участието на представители на Министерството на вътрешните работи („МВР“), Министерството на финансите („МФ“), Държавна агенция „Национална сигурност“ („ДАНС“) и Националната агенция за приходите („НАП“), която в спешен порядък да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ. В Списъка без всякакво основание попада под номер 5 при „Юридическите лица“ и ПП ГПБЛ. Вследствие на това включване, правата и законните интереси на Партията бяха сериозно засегнати.

Предприетите от Ваша страна действия като работна група, са в пряко противоречие с редица разпоредби от Конституцията на Република България, българското и европейското законодателство. Международните договори имат предимство пред нормите на вътрешното законодателство, съгласно чл. 5, ал. 4 от КРБ. България е пълноправна държава-членка на ЕС и като такава участва в изграждането и развитието на ЕС, а не на САЩ – извод от чл. 4, ал. 3 КРБ. В този смисъл се приема, че правото на ЕС има приоритет пред националните правни системи на държавите-членки. Нарушавайки върховния закон в България, Вие приложихте американското законодателство и подчинихте на него издадените в последствия указания. Измина повече от половин година от налагането на санкциите по „Магнитски“, а в България продължава да няма изработена нормативна рамка, по която да се предприемат действия в случай на санкции, наложени от органи на друга държава. Прави впечатление, че по заведените над 60 дела пред Върховен административен съд не е представен превод на американския закон, което води до абсурдния извод, че суверенна, независима и правова държава каквато е България прилага непреведен, неприет от конституционните органи на страната и нератифициран от нея чужд закон и задължава държавните ведомства да се съобразяват с него. Списъкът всъщност представлява чисто политически акт на административен орган на изпълнителната власт на чужда държава, който не задължава с каквото и да било титуляря на изпълнителната власт съобразно нашата Конституция – Министерски съвет („МС“). Този политически акт не трябва и не може да служи като основание за налагане на санкции у нас. МС е в правомощията си да направи също политическо изявление по него като най-висшия орган на изпълнителната власт в Република България, имащ обща компетентност в осъществяването на външната ѝ и вътрешна политика. Например, би могъл да заяви, дали одобрява или не такова грубо вмешателство в политическия живот на страната ни като произволното обявяване на санкции от друга държава срещу новосъздадена, независима и демократична партия като ПП ГПБЛ. Но не може да използва политически акт (Списъка) като фактическо основание и да създава постоянна работна група за налагане на санкции срещу български граждани или организации.

Непосредствено след публикуването на изготвения от Вас списък, ПП ГПБЛ изпрати жалба с искане за премахване на Партията от него – надлежно подаден в деловодствата на всяко от ведомствата, част от работната група. Макар да бяхте явно и надлежно сезирани с аргументирани доводи, Вие решихте да не отговорите и да не дадете обяснения за налагане на санкции, само и единствено по отношение ПП ГПБЛ. Очевидно, че в този случай е налице дискриминация, основана на политическа принадлежност, тъй като няма влязъл в сила акт на държавен съдебен орган в България или в която и да било държава по света, установяващ, че Партията или лица от управителните й органи са извършили каквото и да било нарушение или престъпление (за физическите лица) на територията на страната, ЕС или която и да било друга държава по света. Няма нито един аргумент, който да обосновава включването на ГПБЛ в рестриктивен списък на лица, чиито права следва да бъдат ограничени. И въпреки това, този политически акт на изпълнителната власт служи като основание за налагане на санкции срещу една законосъобразно създадена демократична партия. Парадоксално е как МС има компетентност да издава властнически волеизявления, но не и компетентност да разреши казусите, възникнали от тях. Парадоксално е как МФ има правомощия да включва лица в рестриктивен списък, но няма правомощия да ги изключва.

Последиците, които Партията несправедливо вече повече от половин година търпи са изключително тежки и сериозни. Следствие от включването на ПП ГПБЛ в списъка с рестриктивни мерки е дезактивираната и впоследствие закрита банкова сметка – едностранно от страна на „Интернешънъл Асет Банк“ АД. Без всякакво обяснение и без да са налице каквито и да било законови основания за отказ, лицензираните от БНБ банки в страната изрично или мълчаливо отказват да открият банкова сметка на ПП ГПБЛ. Повечето не удостояват Партията дори с отговор. Отказите са основани на спуснатите от БНБ задължителни указания, които поставят Партията в графа „Рисков профил“.

Чрез Решението на МС се засяга възможността на ПП ГПБЛ да участва в избори. Политическите партии стоят в основата на управлението на всяка една демократична държава, особено в рамките на Европейския съюз („ЕС“). Съгласно разпоредбата на чл. 11 от Конституцията, политическият живот в България се основава именно върху принципа на политически плурализъм. „Плурализъм“ произлиза от латинската дума „pluralis“ и означава множественост. По-конкретно, политическият плурализъм е наличието на множество различни, а понякога и противоречащи си интереси и убеждения в обществото. България, като суверенна и независима държава и като част от ЕС, признава съществуването на тези различни интереси и убеждения, както и правото на хората да се сдружават с цел да ги защитават. Затова и разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от Конституцията е следната:

Чл. 11, ал. 3 от Конституцията на Република България:

„Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.“

Това, което МС всъщност прави с Решението е, че се опитва да регулира дейността на ПП ГПБЛ с подзаконов акт, а не със закон. Действията на МС са в очевидно нарушение на Конституцията на Република България.

Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 на Закона за политическите партии („ЗПП“) дефинира политическите партии като „доброволни сдружения на граждани с избирателни права съгласно българското законодателство“. Съгласно ЗПП те изпълняват общественополезна дейност: „съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по други демократични начини“. По дефиниция „политическите партии използват демократични средства и методи за постигане на политическите си цели“. Единствено те са организациите, които могат да участват в избори (извод от чл. 3 ЗПП). Българското право установява принципа на законоустановената дейност на политическите партии – „организацията и дейността на политическите партии се осъществяват въз основа на Конституцията, законите и в съответствие с техните устави“ (чл. 4 ЗПП). Членове на политическа партия според българския закон могат да бъдат само физически лица („граждани с избирателни права“), но дори не всички физически лица, а такива, които са достигнали пълнолетие и за които не е налице несъвместимост – „военнослужещите, служителите в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, следователите, прокурорите, съдиите, служителите в дипломатическата служба, както и други лица, за които със специален закон е забранено членство в политическа партия“ (чл. 9, ал. 1 ЗПП).

ПП ГПБЛ е независима българска политическа партия, учредена от граждански инициативен комитет, от български граждани, регистрирана съгласно Конституцията и законите на Република България от компетентен орган на суверенна държава членка на ЕС. Вписана е в Националния регистър на българските политически партии на Софийския градски съд („СГС“). Преминала е през двуинстанционен съдебен контрол – както през СГС, така и през Върховния касационен съд („ВКС“). Партията е регистрирана на 5 февруари 2021 година. Тя е включена в Националния регистър на политическите партии, воден от СГС, вписана в него от VI отделение, 7-ми състав на съда (прилагам копие на Решението на СГС за учредяване на ПП ГПБЛ).

В учредяването на ПП ГПБЛ участват пълнолетни, дееспособни, свободни, демократично мислещи български граждани, сред които НЕ попада никое от лицата с наложени рестрикции по американския закон „Магнитски“ (прилагам копие от протокола). След успешната регистрация, ПП ГПБЛ избира от състава на членската си маса ръководни органи, каквито съгласно Устава на ПП ГПБЛ (копие, от който прилагам) са Председател, Национален съвет, Изпълнителен съвет и Контролен съвет. В съставите на изброените централни ръководни органи НЕ фигурира лицето Васил Крумов Божков или друго лице с наложени рестрикции па американския закон „Магнитски“, което да е основание за включването на ПП ГПБЛ под номер 5 в Списъка (прилагам копие от Актуално състояние на Партията). Нещо повече, няма подписана дори Декларация за членство от лицата, санкционирани по „Магнитски“, което да обосновава включването на ПП ГПБЛ под номер 5 в Списъка. Връзката, която се прави с Васил Божков е несъстоятелна, тъй като той е човекът, дал идеята за налагане на пряката демокрация в управлението на страната, която идея впоследствие се възприе и разви от учредителите и членовете на ПП ГПБЛ. Този факт недвусмислено поражда въпроса защо в Списъка с рестриктивни мерки не фигурират други политически формирования, заявили явна и недвусмислена подкрепа в полза на друго лице от Списъка.

Решение на МС и създадения въз основа на него рестриктивен списък грубо нарушават разпоредбата на чл. 44 от Конституцията, регламентираща правото на българските граждани на свободно сдружаване. Ограничаването на правата на ГПБЛ и всичките й симпатизанти чрез налагане на рестриктивни мерки и лишаване от участие в изборите, единствено поради липса на банкова сметка, сериозно застрашават устоите на демокрацията и съществуването на партиите, изразяващи волята на своите избиратели. Невъзможността за активно и пълноправно участие в изборния процес е в разрез с понятията „политически плурализъм“, „парламентаризъм“ и „честни избори“.

ПП ГПБЛ е единственият политически субект в страната, който има право на държавна субсидия, но не може да я получи. Субсидията се превежда от Министерство на правосъдието по банков път. Това е изводът от изречение трето на чл. 26, ал. 3 ЗПП – „Министерството на правосъдието превежда държавната субсидия по банкова сметка, посочена от съответната партия по изречение първо.“ На 26 август 2021 г. служебният министър на правосъдието е издал Заповед No ЛС-04-434/26.08.2021 г. („Заповедта на министъра на правосъдието“), според която в срок до 02.09.2021 г. партиите, отговарящи на изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗПП (иначе казано тези, които имат право на държавна субсидия, сред които е и Партията) съгласно предоставените от Централната избирателна комисия („ЦИК“) данни за произведените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители следва писмено да заявят със заявление по образец пред Министерството на правосъдието получаването на държавна субсидия. Съгласно Заповедта на министъра на правосъдието към заявлението си партиите задължително прилагат удостоверение от обслужващата банка, че титуляр на посочената банкова сметка е съответната партия – в оригинал (раздел I, т. 2, б. „б“). Излиза, че ако ГПБЛ няма банкова сметка, държавната субсидия, на която тя има право по закон, не може да бъде получена от нея. Това би представлявало напълно недопустима дискриминация по политически признак и пряко нарушение на чл. 6, ал. 2 на Конституцията на Република България: „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.“ До този момент, обаче, ГБПЛ не може да получи държавната си субсидия, поради това, че няма открита банкова сметка.

Редица медии и предприятия, предоставящи професионални услуги в областта на маркетинга, рекламата или публичните комуникации отказват да предоставят услуги на ПП ГПБЛ с единствения аргумент, че Партията е включена в санкционен Списък. Основна задача на ЦИК и цел на Изборния кодекс („ИК“) е да гарантират недискриминационно и равнопоставено участие на политическите партии в изборите, а с това и в политическия живот на страната в съответствие с българската конституция и законите на страната. Включването на ПП ГПБЛ в Списъка не съответства на тази цел и нарушава принципите на ИК и Конституцията.

Всичко гореизложено доказва, че правата, свободите и законните интереси на ПП ГПБЛ са реално засегнати. Няма нито един аргумент, който да обосновава включването на ПП ГПБЛ в рестриктивен списък на лица, чиито права следва да бъдат ограничени. Присъствието на Партията в Списъка не е подкрепено от никакви аргументи или доказателства. Всичко това води до извода за преднамерено лишаване на Партията от участие в избори, или за административен произвол.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С оглед гореизложеното, се обръщам отново към Вас, предвид, че сте компетентни институции в конкретния казус, с искане да извадите политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ от Списъка със санкционирани лица.

София, 07 януари 2022 година

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ