В последни дни масово се употребява думата „спекула“, без да се разяснява нищо за нейното значение и приложение. От политическа партия „Гражданска платформа Българско лято“ като национално отговорна партия, загрижена винаги за интересите и благополучието на българското общество ще разясним накратко какво е спекула, как се създава и кой има интерес от нея, кои са потърпевши от нея, предвидено ли е наказание за спекулата според българското законодателство и налице ли е поредното бездействие от страна на компетентните институции.

Думата „спекула“ има латински произход – „наблюдение“, но в съвременните обществени отношения означава користна сделка с цел търговска печалба, тоест нечестна търговия за бързо забогатяване, основано на препродажба, голяма разлика в цените, дефицит на стоки и др. Типичен и популярен синоним на думата е „гешефт“!

Според разпоредбата на чл. 225 от Наказателния кодекс това е престъпление и следователно е наказуемо.

Чл. 225. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., доп., бр. 89 от 1986 г., изм., бр. 81 от 1990 г., бр. 10 от 1993 г.) Който продаде стока на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получи за услуга възнаграждение, по-голямо от законно допустимото, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева.

(2) (Нова – ДВ, бр. 26 от 1973 г., доп., бр. 81 от 1990 г., изм., бр. 10 от 1993 г.) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно и е немаловажен случай или ако получената в повече сума е значителна, наказанието е лишаване от свобода от шест месеца до три години и глоба от сто до триста лева.

(3) (Нова – ДВ, бр. 26 от 1973 г., изм., бр. 89 от 1986 г., отм., нова, бр. 81 от 1990 г.) Който, след като е наказан за нарушение по чл. 3 от Закона за борба със спекулата, извърши същото нарушение, преди да е изтекла една година от влизане на наказателното постановление в сила, се наказва с лишаване от свобода до три години.

(4) (Нова, предишна ал. 2 – ДВ, бр. 26 от 1973 г., отм., предишна ал. 5, бр. 89 от 1986 г., изм., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Който съзнателно състави неверни сведения или представи неверни данни за определяне цена на стока или услуга и от това са последвали или са могли да последват щети за държавно учреждение или предприятие, за обществена организация или за граждани, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.“

Очевидно за всички, с изключение на прокуратурата, е наличието в момента на спекулативен елемент от съставомерността на деянието по чл. 225 от НК. Субект на престъплението по чл. 225, ал. 1 от НК може да бъде всеки, който нарушава ценовия режим, като продава стоки на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред, или получи за услуга възнаграждение, по-голямо от законно допустимото. Без значение е дали се касае до частни лица или до служители от държавните институции, кооперативните или обществените търговски заведения, до такива, които имат право на търговска дейност или до такива, които осъществяват сделките в нарушение на установения режим. Тоест всеки, който продава стоките на цени над определените или получава за услугите възнаграждения, по-големи от законоустановените, за да извлече несъразмерно по-голяма печалба, за сметка на потребителите. Спекулата изкривява пазара и създава условия за паника сред населението.

Хронологията на събитията показва кои политически партии участваха в управлението на държавата през последните 10-12 години и как се разпределяха европейските субсидии и помощи в земеделския сектор. Субсидираните послушковци сега много пунктуално изпълняват нарежданията на своите бивши покровители от държавното управление и създават паника в обществото. Изкуственото завишаване на цените на основните продукти над средно установените на пазара, липсата на яснота за наличието на стоки и горива в държавните складове и резерв, а също така и в частните складове, както и психозата, която се внушава на българския гражданин, говорят за добре замислен план, водещ до сваляне на настоящето правителство и завръщането на бял кон на вожда, причина за днешното тежко състояние на държавата и пророкувал преди време втора „Виденова зима“.

Потърпевши от допускането на това безобразие безспорно са българските граждани. Ниските доходи на населението, липсата на основни и важни лекарства в аптеките, закриването на болници и отделения, липсата на места за деца в детските градини, високите цени на горивата и стоките от първа необходимост, непосилните сметки за режийни разходи (ток, вода, парно), нищожните и трудно достъпни помощи, които уж се полагат, но не се изплащат, водят до страшния извод за осъществяване на ГЕНОЦИД над българското население. 

Пролетното равноденствие настъпва на 20 март. Дано компетентните институции дотогава успеят да излязат от състоянието на „хибернация“ – зимен сън и бездействие, в което са изпаднали и да започнат да работят в интерес на българското общество.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ