Българската култура е сред приоритетите в политиката на ПП “ГП Българско лято“.

За нас запазването и развитието на националната култура е основен фактор за национално самочувствие и единство.

Необходими стъпки за подкрепа и развитие на българската култура

 1. Инвестиция за реставрацията на 14 Паметника на културата – обекти от Национално и Световно значение, с цел превръщането им в доходоносни обекти на културно-историческия туризъм.
  • Плиска: Голямата Базилика
  • Велико Търново: Дворец на Асеневци.
  • Несебър:Крепостна стена Провлака и входът откъм пристанището.
  • Крепост Акра( Акин): Черноморец.
  • Китен: Крепост Урдовита.
  • Созопол: Крепостна стена по целия Полуостров.
  • Калиакра
  • Русокастро:Крепост и най-големият Феодален замък в Европа.
  • Маточина: Крепост и Феодален замък.
  • Ивайловград: Крепост Лютица.
  • Кърджали- Крепост Висшеград.
  • Варна- Римска баня
  • Базилика в Спасовград- краи Белово.
  • Кипилова крепост: Между Котел и Елена.
 2. Усилена работа с финансовите инструменти на ЕС и ЮНЕСКО.
  Включване в оперативна програма „ Регионално развитие“ на повече обекти по приоритет „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и по приоритет „Устойчиво развитие на туризма“
 3. Промени и осъвременяване на националното културно законодателство и подзаконовите нормативни уредби:
  • Закон за културното наследство и наредбите към него.
  • Съвременна нормативна база за развитие на българската книга, кино и пластични изкуства.
  • Законодателно регламентиране на меценатството, на обществените фондове и публично-частното партньорство в сферата на културата.
  • Разработване на правна възможност приходите от творческата дейност в държавните и общински културни институти да остават в тях. Увеличаване заплатите на читалищните, библиотечните и музейните работници.Равнопоставеност на творците от държавните, общинските и частните културни организации при подпомагане на художествените им проекти
 4. Създаване на дигитална система за управление и контрол по опазване и представяне на културното наследство
 5. Ефективна система за опазване на историческото и културно наследство, включително институционализиране на органи за обществен надзор на дейностите по опазване на културното наследство
 6. Активно подпомагане за възстановяване на религиозни храмове, църкви, параклиси на национално ниво
 7. Оптимизиране и частично финансиране на дейността на българските културни центрове зад граница
 8. Инвестиции в опазването и съхраняването на българското културно-историческо наследство извън пределите на страната
 9. Създаване на национален фонд за откупуване на съвременно и антично българско изкуство( специална квота за галерии)
 10. Дигитализация на Златния библиотечен фонд
 11. Дигитализация и възстановяване на стари български филми от Златния фонд.
 12. Дигитализация на националните музей и галерии
 13. Осигуряване на средства за развитие на съвременни изкуства във всички сфери
 14. Оптимизация и надграждане на системата за делегираните бюджети и въвеждане на стимули за по-добър продукт. Повишаване качеството на продукциите, съответно и критериите на публиките
 15. Осигуряване на субсидии за библиотеките за набиране на фонд книги
 16. Осигуряване на средства за заплащане на репро права (паблинг лендинг райтс) – държавата гласува и осигурява субсидия, която в края на годината се изплаща към носителите на авторски права-музика, книги, наем и т.н
 17. Подкрепа на изявени автори в културата – писатели, театрали, художници, музиканти
 18. Създаване на програми за субсидиране на преводи на български автори в чужбина.
 19. Промяна на ДДС за книгите и електронни книжни продукти, за да достигне постоянно ниво от 9%. Към момента  ДДС е 20%. България е единствената държава в ЕС, в която ДДС на книгите е толкова висок
 20. Създаване на механизъм, по които да работи отчислението от приходите по хазарта – 7-10% за Фонд „Култура“
 21. Националният център за книгата да стане самостоятелна институция за първостепенно разпределение на субсидията. Възстановяване Центровете за различни изкуства, които са функционирали до 2006 година
 22. Създаване на регистър на артисти, работещи на свободна практика
 23. Изграждане на дългосрочни отношения с международни културни институции: Връзки със световната култура- индивидуални творци, културни институти, частни организации, фондации
 24. Насърчаване на международни проекти, които да отворят възможност за показване на българската култура на световната сцена
 25. Изграждане на дигитална инфраструктура, която да даде условия за развитие на онлайн проекти, дигитализиране на сценични проекти
 26. Целенасочена държавна политика, насочена към реновиране, съхраняване и развитие на читалищната мрежа в България. Осигуряване на средства за дейности в малките населени места, както и поддръжка на сградния фонд
 27. Развитие на детски младежки публики и осигуряване на средства, както и целенасочена държавна културна политика за създаване на събития и пространства за работа с детска и младежка публика
 28. Категоризация на театрите спрямо качеството и количеството на работата им
СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ