Изграждане на нов модел на българската образователна и просветна система;

Премахване на делегираните бюджети в сферата на образованието и на финансирането на училищата и висшите учебни заведения на база брой ученици/студенти;

Изключване на учителите от административното управление на учебните заведения. Премахване на възложените им в момента допълнителни задължения по попълване и изготвяне на административна документация, обслужваща текущата кореспонденция и координация между учебната институция и МОН, за да могат те да имат технологичното време за подготовка и организация на своята основна преподавателска дейност;

Въвеждане на система на оценяване на базата не на количествени, а на качествени показатели; 

Приемане на единни стандарти за обективна оценка на качеството, както на положения от учителя труд, така и на демонстрираните от учениците знания;

Въвеждане на нови единни правила за формиране заплащането труда на учителите при  обективно отчитане на професионален опит и натрупан преподавателски стаж;

Актуализиране на учебните програми в началните и средните училища;

Обща ревизия на учебното съдържание по всички предмети. Представяне на учителите на правото да участват пряко в писането на учебници и да определят сами какво съдържание да бъде включено в тях, да имат възможността да редактират стила и текстовете на отделните уроци, за да станат те по-разбираеми, особено за по-малките ученици

Включване в учебните програми на задължителен предмет „Граматика“, отделно от предмета „Български език и литература“, който да се изучава във всички класове от 1 до 12 клас; 

Провеждане на допълнителни часове, „творчески работилници“, спортни и други дейности, непредвидени в задължителната учебна програма, при осигуряване на допълнително материално стимулиране за учителите;

Разширяване на обхвата от организационни форми за спортуване в извънкласните и извънучилищните звена на спортно обучение, и в училищните спортни секции и клубове по интереси, като се осигурява тяхното финансиране;

Разкриването на нови паралелки и специалности, насочени към практическо обучение, отговарящо на нуждите на пазара на труда;

Данъчни стимули за насърчаване на работодатели да финансират образователни програми и стажове;

Включване на работодателски организации в планиране на обучителни програми;

Създаване на общ регистър с база данни, където чрез конкурс да бъдат избирани деца-таланти в различни направления: култура, образование, спорт, изкуство

Задължителни екипни задачи с различна продължителност (от седмични до годишни);

Създаване на условия за развитие на лицата със СОП (Специални образователни потребности) след завършване на 12 клас. Такива могат да бъдат държавни предприятия за изработка на даден вид продукт, в които лицата със СОП да полагат труд и да изкарват средства за себе си. За децата с тежки физически и умствени увреждания да се създадат защитени институции с опитен персонал, който да отговаря за потребностите и нуждите им.

Насърчаване на високото качество и постижения в образованието, чрез участие в образователни програми и проекти по европейски програми. 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ