Прокуратура и Специализирани звена
Отпадане на фигурата на „главния прокурор“ – целта е премахване на неограничената и безконтролна власт на главния прокурор в прокуратурата и възможността да разпорежда на всички останали обвинители, като по този начин ще се даде възможност на компетентни прокурори да действат по съвест и вътрешно убеждение, спазвайки закона; Извършване на независимо и безпристрастно разследване на досегашния главен прокурор.

Справяне с корупцията – Създаване на единен орган за борба с корупцията, както и на Дисциплинарна комисия към ВСС, натоварена с разследващи функции спрямо магистратите; Създаване на ефективни и единни стандарти за атестации, кариерно израстване и възнаграждения, базирани на изискванията за необходими качества на магистратите и отчитане на извършената от тях работа, с оглед нейната сложност и обем

Нов Висш Съдебен Съвет (с допускане на активно участие на обществото – квотата, избирана от НС) и съществени промени в неговия състав, мандат и структура. По този начин ще има деполитизиран и прозрачен избор на нов Висш съдебен съвет и ще се гарантира независимостта на съдебната система.

Нов избор на магистрати, които не са политически и икономически обвързани. Прозрачност при провеждането на конкурси за първоначално назначаване на съдии, следователи и прокурори; По този начин  ще се премахне корупцията и търговията с влияние Усъвършенстване на първоначалното обучение и надграждане с цел повишаване на компетентността на магистратите.

Персонална наказателна отговорност на длъжностни лица – за тези държавни служители, които с действията или бездействията си нанасят щети върху българските граждани или бизнеса; да се определят ясни, публични отговорности, които да са обвързани със срокове при работа на министри и държавни служители на високи постове и да се предвиди възможност тези лица да бъдат отстранени от длъжност при неизпълнение на заложените резултати

Цялостно подобряване качеството на правосъдната система чрез създаване на нови ефективни и единни стандарти за атестации, кариерно израстване и възнаграждения, базирани на изискванията за необходими качества на магистратите и отчитане на извършената от тях работа, с оглед нейната сложност и обем. Всеки магистрат следва да носи персонална отговорност за резултатите от работата си.

Намаляване на бюрокрацията, което ще доведе до по- бързо и ефективно правосъдие за гражданите и същите ще имат навременна защита на накърнените си права

Дигитализация за осигуряване на електронно правосъдие, което ще допринесе за прозрачност и сигурност при разпределяне на делата. Създаване на единна електронна информационна система за противодействие с престъпността, включваща полиция, следствие и прокуратура

Премахване имунитета на народните представители – пред закона всички трябва да са равни.

Извършване на цялостна и задълбочена проверка на процедурите за обществени поръчки и разкриване на всички случаи на конфликт на интереси и корупция, за да се спре ограбването на българския народ и държава.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ