Прокуратура и Специализирани звена – Отпадане на фигурата на „главния прокурор“ – целта е премахване на неограничената и безконтролна власт на главния прокурор в прокуратурата и възможността да разпорежда на всички останали обвинители, като по този начин ще се даде възможност на компетентни прокурори да действат по съвест и вътрешно убеждение, спазвайки закона; Закриване на специализираните звена – съд и прокуратура, поради липса на реално постигнати резултати, ползи и необходимост от тях

Справяне с корупцията – Създаване на единен орган за борба с корупцията, както и на Дисциплинарна комисия към ВСС, натоварена с разследващи функции спрямо магистратите; Създаване на ефективни и единни стандарти за атестации, кариерно израстване и възнаграждения, базирани на изискванията за необходими качества на магистратите и отчитане на извършената от тях работа, с оглед нейната сложност и обем

Нов Висш Съдебен Съвет (с допускане на активно участие на обществото) и съществени промени в неговия състав, мандат и структура. Създаване на нови правила, регламентиращи избора, правомощията и мандата на председателите на ВКС и ВАС

Създаване на нова съдебна карта, обхващаща всички български съдилища, целяща справедливо разпределяне на делата; Създаване на предпоставки за активно и засилено участие на медиаторските центрове

Персонална наказателна отговорност на длъжностни лица – за тези държавни служители, които с действията или бездействията си нанасят щети върху българските граждани или бизнеса; да се определят ясни, публични отговорности, които да са обвързани със срокове при работа на министри и държавни служители на високи постове и да се предвиди възможност тези лица да бъдат отстранени от длъжност при неизпълнение на заложените резултати

Дигитализация за осигуряване на електронно правосъдие, което ще допринесе за прозрачност и сигурност при разпределяне на делата. Създаване на единна електронна информационна система за противодействие с престъпността, включваща полиция, следствие и прокуратура

Премахване имунитета на народните представители

Пълна ревизия на процедурите за обществени поръчки и законодателни промени, целящи бързо, прозрачно и качествено правосъдие, изкореняване на корупционните практики и подобряване живота на всички български граждани

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ