Прокуратура и Специализирани звена

Редуциране правомощията на „главния прокурор“ с цел премахване на неограничената и безконтролна власт на главния прокурор в прокуратурата и възможността да разпорежда на всички останали обвинители, като по този начин ще се даде възможност на компетентни прокурори да действат по съвест и вътрешно убеждение, спазвайки закона; Извършване на независимо и безпристрастно разследване на действията на настоящия главен прокурор.

 

Справяне с корупцията

Създаване на нов закон и съответно на нов орган за борба с корупцията, както и на Дисциплинарна комисия към ВСС, натоварена с разследващи функции спрямо магистратите; Създаване на ефективни и единни стандарти за атестации, кариерно израстване и възнаграждения, базирани на изискванията за необходими качества на магистратите и отчитане на извършената от тях работа, с оглед нейната сложност и обем.

 

Нов Висш Съдебен Съвет (с допускане на активно участие на обществото – квотата, избирана от НС) и съществени промени в неговия състав, мандат и структура. По този начин ще има деполитизиран и прозрачен избор на нов Висш съдебен съвет и ще се гарантира независимостта на съдебната система.

 

Нови правила при избор на магистрати, които препятстват политическата и икономическа обвързаност. Прозрачност при провеждането на конкурси за първоначално назначаване на съдии, следователи и прокурори; По този начин  ще се премахне корупцията и търговията с влияние Усъвършенстване на първоначалното обучение и надграждане с цел повишаване на компетентността на магистратите.

 

Персонална наказателна отговорност на длъжностни лица – за тези държавни служители, които с действията или бездействията си нанасят щети върху българските граждани или бизнеса; да се определят ясни, публични отговорности, които да са обвързани със срокове при работа на министри и държавни служители на високи постове и да се предвиди възможност тези лица да бъдат отстранени от длъжност при неизпълнение на заложените резултати.

 

 

Дигитализация за осигуряване на електронно правосъдие, което ще допринесе за прозрачност и сигурност при разпределяне на делата. Създаване на единна електронна информационна система за противодействие с престъпността, включваща полиция, следствие и прокуратура.

 

Премахване имунитета на народните представители – пред закона всички трябва да са равни.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ