Нов модел на управление в системата на МВР – целта е да се прекрати порочната практика структурите на МВР да изпълняват политически нареждания, а да са в услуга на обществения интерес;

Издигане ролята на полицията в гражданското общество; осигуряване на достъпно и добро ниво на комуникация между граждани и служители на МВР с цел повишаване на доверието между тях;

Оптимизация на структурните звена в системата на МВР с цел по-високо качество на услугата сигурност; постигане на ефективно управление на МВР, което предоставя адекватни публични услуги, свързани с осигуряването на вътрешната сигурност и обществения ред;

Нови критерии при избор на служители (физически, морални, образователен ценз) и тяхното обучение с цел повишаване нивото на работа; включване на лица от ромски произход в полицейските редици;

Изграждане на единна система за взаимодействие между лицата, осъществяващи полска охрана (по Закона за опазване на селскостопанското имущество), горските инспектори (по Закона за горите), служителите на МВР и гражданското общество с цел справяне с престъпността в малките населени места;

Реформа в системата по отношение на: изваждане на ВКР от ДАНС и възстановяване дейността на службата към МНО, възстановяване на РЕБ като независима служба; извеждане на икономическите линии от ДАНС към ГДБОП за развитие на реална контратерористична и контраразузнавателна дейност.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ