Нов модел на управление в системата на МВР – целта е  да не се допуска използването на министерството за репресии и да се прекрати практиката структурите на МВР да изпълняват политически нареждания, а да работят единствено в обществен интерес;

 

Издигане ролята на полицията в гражданското общество; осигуряване на достъпно и добро ниво на комуникация между граждани и служители на МВР с цел повишаване на доверието между тях;

 

Оптимизация на структурните звена в системата на МВР с цел по-високо качество на услугата сигурност; постигане на ефективно управление на МВР, което предоставя адекватни публични услуги, свързани с осигуряването на вътрешната сигурност и обществения ред;

 

Нови критерии при избор на служители (физически, морални, образователен ценз и мотивация) и тяхното обучение с цел повишаване нивото на работа; включване на лица от ромски произход в полицейските редици;

 

Изграждане на единна система за взаимодействие между лицата, осъществяващи полска охрана (по Закона за опазване на селскостопанското имущество), горските инспектори (по Закона за горите), служителите на МВР и гражданското общество с цел справяне с престъпността в малките населени места;

 

Установяване на ефективен контрол в борбата с престъпността и нарушенията на закона на територията на цялата страна, чрез изграждане и въвеждане на система за видеонаблюдение във всяко едно населено място;

 

Реформа в системата по отношение на службите в ДАНС за превръщане на Държавна агенция  „Национална сигурност“ от репресивен орган, реално в орган, който изпълнява политика по защита на националната сигурност:

 

изваждане на Военното контраразузнаване (ВКР) от ДАНС и възстановяване дейността на службата към МО;

изваждане на защитата на средствата за връзка от ДАНС и  възстановяване дейността на службата към МВР;

извеждане на икономическите линии от ДАНС към ГДБОП, за да няма дублиране на функции;

възстановяване на Агенцията за финансовото разузнаване като самостоятелен орган в борбата срещу изпирането на пари и за финансирането на тероризъм.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ