Дигитализация в здравеопазването – въвеждане на електронно здравно досие, а именно: електронен здравен картон, електронна рецепта, електронни търгове, електронна свързаност; с цел прозрачност и контрол, достоверна статистика и планиране, намаляване на бюрокрацията в системата и административната тежест за лекарите,  достоверна медицинска документация на пациента;

Повишаване на капацитета на система за спешна помощ – обезпечена с модерен технически ресурси: линейки и хеликоптери; с човешки ресурси:  добре обучен и платен медицински персонал;  за гарантиране на навременен достъп до спешна помощ в цяла България;

Подобряване на  ефективността и управлението на държавни и общинските лечебни заведения – чрез въвеждане на механизми за прозрачност и контрол; разработване на стабилизационни планове за тези, които са в затруднено състояние;

Смяна на финансирането на болничната помощ от НЗОК – от клинични пътеки към ДСГ (диагностично свързани групи); засилване на механизмите за контрол;

Осигуряване на качество и достъп до здравеопазване за хората в малките и отдалечени населени места- промени в закона, които дават възможност на общините при необходимост да финансират дейността на лечебните заведения, за да осигурят адекватно лечение на хората; Възможност за изпращане до дома на лекарства по рецептурна книжка за хронично болните пациенти;

Връщане на диспансеризацията на болните със социално значими хронични заболявания от личния лекар към специалистите, за да се гарантира адекватно лечение;

Въвеждане на стимули за ангажираност на здравно осигуреното лице да  контролира процеса „колко плащам и какво получавам“;

Стандартизиране на системите за регистрация и прием на пациентите в лечебните заведения;

Въвеждане на електронен регистър на лекарите/лечебните заведения  със система за оценка –  лесен за ползване от пациента, за да избере лекар и лечебно заведения;

Разработване на стратегия за работната сила в здравеопазването с хоризонт 50 години с цел гарантиране на устойчивост на здравната система, вкл. медицинско обучение, специализации;

Внедряване на механизми за повишаване на заплащането на медицинския персонал, което постепенно да достигне европейски нива;

Подобряване условията на труд за медицинския персонал в болниците;

Въвеждане на активна система за промотиране на здравословен начин на живот и превенция на болестите; максимална здравна информираност по всички възможни канали; определяне на национални здравни цели, в чието изпълнение да се включат директно  гражданите, например повишаване на физическата активност  с цел превенция на болестите на кръвообращението – 10,000 стъпки на ден, като стимул за подобряване на собственото здраве;

Създаване на условия и среда за стимулиране на здравната и фармацевтична индустрия да инвестира в България; в производствени бази, клинични изпитвания, работни места; което ще допринесе за бързо внедряване на иновации и достъпни лекарства;

Създаване на интегрирана здравно-социална услуга в дома на пациента, чрез дигитални технологии, с приоритет за самотно живеещи хора имащи хронични заболявания; финансиране и законово регламентиране;

Приоритизиране на детското здравеопазване и профилактика; полагане на специални грижи към децата със специални нужди и заболявания; борба със зависимости и лечение, финансирано от държавата за младите хора;

Изграждане на специализираната детска болница по най-добрите европейски стандарти.

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ